De Goede Herder kerk

Sint-Oedenrode


Pieter Dijkema Stichting

   versie
   04-08-2020
Mgr. W. Bekkers

lnk.gif (1041 bytes)Canonieke oprichting Parochie De Goede Herder

W I L H E L M U S   B E K K E R S

door de genade Gods en de gunst van de Apostolische Stoel,
Bisschop van 's-Hertogenbosch.

Aan Onze dierbare diocesanen, de parochianen van de parochie van de H.Martinus te Sint-Oedenrode.

Genade en Vrede.

De grote uitbreiding in zielenaantal, welke binnen Uw parochie heeft plaats gehad in het buurtschap Eerschot, brengt zo grote vermeerdering mede van herderlijke werkzaamheden ter behartiging Uwer geestelijke belangen, dat Wij hebben gemeend te moeten overgaan tot de stichting van een nieuwe parochie.

Uw zielenherder heeft het belang van deze nieuwe parochie ingezien en in de persoon van de weleerw. Heer August Klessens, assistent van de parochie H.Martinus te Sint-Oedenrode, hebben Wij gemeend de geschikte persoon te kunnen zien, om deze belangrijke taak van parochiestichter op zich te nemen.
W
ij vertrouwen, dat het kerkbestuur van Uw parochie en het Gemeentebestuur van Sint-Oedenrode gaarne de helpende hand zullen bieden, om dit grote werk ook financieel tot stand te kunnen brengen. Tevens doen Wij een dringende oproep, vooral ook tot de parochianen van de nieuwe parochie, om zoveel in hun vermogen ligt de nieuwe pastoor en zijn kerkbestuur te steunen de zware lasten te kunnen dragen, die nu eenmaal, gezien de zozeer gestegen bouwkosten, aan de stichting van een parochie en aan het tot stand brengen van een waardig Gods huis verbonden zijn.
Moge God veler harten tot milde medewerking stemmen en allen die hun offer zullen brengen, in ruil voor die edelmoedigheid Zijn aardse en hemelse beloning in rijke overvloed toekennen.

Gebruik makend derhalve van de Ons in het wetboek van kerkelijk recht in canon 1427 toegekende macht, hebben Wij gehoord Ons Hoogwaardig Kapittel en Uw eigen zielenherder goedgevonden te bepalen en te verordenen, gelijk Wij doen bij deze, met ingang van 8 april 1962:

 1. Het onder no. 2 nader te omschrijven grondgebied wordt door Ons van de parochie H.Martinus te Sint-Oedenrode afgescheiden en verheven tot een nieuwe en zelfstandige parochie met alle rechten en verplichtingen, die daaraan volgens de wetten der Kerk, verbonden zijn. Deze nieuwe parochie zal de naam dragen van
  Parochie van De Goede Herder te Sint-Oedenrode.
  De nog te bouwen parochiekerk zal worden toegewijd aan
  de Goede Herder. De parochie zelf zal als Patroon vereren de H.Martinus, de patroon van Sint-0edenrode. De nieuwe parochie zal behoren tot het dekenaat Sint-Oedenrode.
 2. De grenzen van de nieuwe parochie stellen Wij als volgt vast:
  Te beginnen op het punt, waar de gemeentegrens Sint-Oedenrode-Veghel de Jekschotse weg kruist, heeft de parochiegrens het volgende beloop:
  de as van de Jekschotse weg tot aan de ontmoeting met de as van de Lieshoutse Dijk; - een luchtlijn, getrokken in het verlengde van de as van de Jekschotse weg tot aan de ontmoeting met de as der rivier de Dommel; - de as der rivier de Dommel tot aan de kruising met de as der Hambrug; - de as van de Borchmolendijk; - de Westelijke achtergevellijn van de Lindendijk; - de Westelijke achtergevellijn van de Schijndelseweg tot aan de ontmoeting met de as van weg no. 58, Schijndelse Heide; - de as van de Schijndelseweg; - de as van de Damianenweg - de as van de weg no. 81, Veerse Heide; - de gemeentegrens Stint-Oedenrode-Schijndel tot bij de Koeveringse Molen; - de Kupkesweg oversteken; - de gemeentegrens Sint-Oedenrode-Veghel tot aan de kruising met de as van. de Jekschotse weg, zijnde het punt van uitgang.
 3. Teneinde het beheer der tijdelijke en stoffelijke belangen van de nieuwe parochie volgens de kerkelijke en burgerlijke verordeningen naar behoren te regelen en te verzekeren, richten Wij in de nieuwe parochie op een Kerkbestuur, bestaande uit de tijdelijke pastoor als Voorzitter en verder voorlopig uit twee kerkmeesters.
  Tot Pastoor der nieuwe parochie benoemen Wij de weleerw. Heer August Klessens, assistent van de parochie H.Martinus te Sint-Oedenrode, en voor deze keer rechtstreeks en in alfabetische volgorde, de Heren Theodorus van Genugten en Adrianus van Oers tot Kerkmeesters, set de bepaling dat hun periodieke aftreding volgens een later op te maken rooster bij beurten zal geschieden op de wijze en tijd, in het Algemeen Reglement voor de Parochiale Kerkbesturen in het Bisdom 's-Hertogenbosch vastgesteld, met dien verstande, dat de eerste periodieke aftreding zal plaats hebben in 1964.
 4. Omdat de gelovigen, die tot de nieuwe parochie behoren eerst dan aan de weldaden dier parochie ten volle deelachtig kunnen worden, als aldaar een nieuwe kerk in gebruik zal zijn genomen bepalen Wij bij deze, dat zij tot dan toe zullen blijven beschouwd worden als behorend tot hun tegenwoordige parochie en dat tot zolang hun rechten en verplichtingen zullen blijven voortduren tegenover deze zoals thans, vertrouwend, dat zij later de daar ontvangen zorgen steeds in dankbare herinnering zullen bewaren en door hun ijver, volgzaamheid en trouwe plichtsbetrachting hun nieuwe herder steeds de meeste voldoening zullen schenken.

En zal dit Ons herderlijk schrijven op zondag 8 april 1962 in de parochiekerk van de H.Martinus te Sint-Oedenrode worden afgekondigd en verder in het archief dezer parochie worden bewaard, terwijl een afschrift daarvan zal berusten in het archief van de nieuwe parochie van de Goede Herder te Sint-Oedenrode.

Gegeven te 's-Hertogenbosch, 4 april 1962.

W. Bekkers,
Bisschop van 's-Hertogenbosch.

lnk.gif (1041 bytes)


 

top pagina


2020 De Goede Herder kerk, contact/info
Mgr. Bekkersplein 3, 5491 EB  Sint-Oedenrode (kaart/route)
wijzigingsdatum: 04-08-2020 Disclaimer